Press Enter to Search

âb-ı hayat

"Geçmişten Günümüze İstanbul'da Su ve Su Kültürü" başlığı altında derlenen yazıların ana ilgi alanını; son derece kısıtlı su kaynaklarına sahip büyük bir şehirde yaşayan insanların, içmek ya da günlük ihtiyaçlarını karşılamak için gereksinim duydukları tatlı suların temin edilmesi, yani şehre ulaştırılması ve kullanıma sunulması oluşturmaktadır.

Şehrin içinde bulunan ya da şehrin dışında bulunup çeşitli yollarla kullanıma sunulan tatlı suların yolculuğunun anlatımı, bu çabanın şehrin ve insanların üzerinde bıraktığı mimari ve düşünsel izlerin takip edilmesi anlamına gelmektedir.

Yukarıda tanımlanan ilgi ve sınırlılıklardan dolayı, bu makalede Hellen ve Geç Roma dönemlerinin Byzantionu'nun veya Bizans döneminin Konstantinopolisi'nin su mimarlığından geriye kalan bütün kalıntıların işlevsel ya da sanatsal açıdan incelenmesi değil, kendiliğinden ortaya çıkmış, ama her biçimde, içinde yaşayan insanların süreklilik gösteren çabalarının ve yaşamlarının aynası olabilecek bilgilerin bir araya getirilmesi amaçlanmıştır.

Çeşme Kitabesi

Mart 1st, 2013
(Tuğra) ll. Abdülhamid, (Tuğra) II. Mahmud Tuğrası

(Vecealna minel ma-i külli şeyin hay) İş bu çeşme cennetmekân Firdevs-i âşiyân
Sultan Mahmud Han Gazi aleyhi rahmetü’l –Bâri Efendimiz hazretlerinin zamân-ı adl-efzân hümâyunlarında Allah verdi Hoca Nazret tarafından tesisi ve inşa edilmiş ve teâkub-ı eyyâm u leyâl hasebiyle Müşerref harab olmuş olmasına mebnî halîfe-i muazzam ve müfahham padişah-ı a’del ve erham Abdülhamid Han Efendimiz hazretlerine isticlâb-ı daavât-ı hayr marsadıyla bâni-i evvel hafidi Allah verdi Nazret Efendi tarafından tecdiden tamir ve inşa edilmiş ve ebnây-ı sebîle sebîl-i hayr olarak Küşâd edilmiş olmakla iş bu mâ-i lezizden müstefid olanlar sahib-i mülk u millet ve padişâh-ı meali munkata hayr dua edeler.

Sene fi gurre-i Zilkade 1312 Fi Mayıs 1895”

Hat: Celi Tâlik

Ölçü: 55 x 102.5 cm
Türk ve İslam Eserleri Müzesi
Envanter No: 222
There are no comments yet, add one below.
t Twitter f Facebook g Google+